SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

SVB Správca - kurz, Úvod

SVB Správca 04.01.2007

Úvodný článok ku seriálu v ktorom sa Vám budem snažiť v niekoľkých dieloch priblížiť hlavné funkcie a postup činnosti v programe SVB Správca. V tejto časti začneme s popisom začiatku práce, teda čím a ako treba začať keď ste práve program nainštalovali a potrebujete vytvoriť prvý súbor s databázou obyvateľov spoločenstva.

Pri prvom vytváraní novej databázy spoločenstva je vhodné pokračovať v nasledujúcich krokoch:

  • Vytvoriť databázu obyvateľov spoločenstva. Zapísanie aspoň jedného obyvateľa do databáze sprístupní možnosť uložiť dáta do súboru.
  • Zadefinovanie základných údajov o spravovanom spoločenstve
  • Zadefinovanie predpisu záloh a poplatkov
  • Zapísanie platieb, spotreby vody a pod.
  • Vytvorenie vyúčtovania

Tieto body treba chápať len ako jednoduchú kostru postupu práce v programe. Cieľom seriálu je postupne priblížiť podrobne, čo si treba pod jednotlivými heslami predstaviť. V tejto časti seriálu začneme prvým bodom a to je zapísanie prvého obyvateľa do databáze.

Zapísanie vlastníka do databázy

Zapísanie nového vlastníka do databázy je možné spraviť niekoľkými spôsobmi. Je to možné priamo z hlavného menu na nástrojovej lište, klávesovou skratkou alebo trochu prácnejšie pomocou menu programu

Nástrojová lišta
Na nástrojovej lište je tlačidlo Pridať novú kartu vlastníka, po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno na zadávanie údajov o byte a jeho vlastníkovi.

Klávesová skratka
Vyvolanie dialógového okna s novou kartou vlastníka je možné aj pomocou klávesovej skratky Ctrl+N.

Menu programu
V menu programu nájdete túto možnosť v submenu evidencia: Evidencia -> Karta nájomníci -> Nová karta nájomníka

Vyplnenie údajov

V dialógovom okne je potrebné zadať minimálne meno, priezvisko, číslo bytu, podlažie, číslo vchodu a počet osôb v byte. Bez zadania uvedených údajov nie je možné pokračovať v pridávaní ďalšieho vlastníka. Zvýšenú pozornosť treba pri zadávaní venovať políčku Prihlásiť od. Dátum uvedený v tomto políčku je rozhodujúci pre neskoršie vypracovanie vyúčtovania (vždy od zadaného dátumu do konca kalendárneho roku, alebo do dátumu odhlásenia). Tento dátum sa ignoruje len v prípade ak je starší ako je kalendárny rok, teda ak prihlásenie prebehlo v niektorom z predchádzajúcich rokoch. Pokiaľ nové spoločenstvo má v správe priestory už od začiatku kalendárneho roku, vždy zadávajte dátum 1.1 príslušného roku. Tento dátum môže byť iný pokiaľ začínate správu priestorov v priebehu kalendárneho roku a vyúčtovávať automaticky budete len príslušné obdobie.

Príklad:
Dom prešiel do správy od 1.5. do tohoto dátumu bol v správe iného správcu. V tomto prípade budete potrebovať vypracovať len vyúčtovanie za obdobie 1.5. až 31.12. Do políčka Prihlásiť od pre každého vlastníka zapíšete dátum 1.5.

V prípade ak má byt viacej vlastníkov tak meno každého ďalšieho vlastníka bytu je možné zapísať do osobitného zoznamu po stlačení tlačidla Spoluvlastník ... . Tento zoznam je možné použiť aj v prípade potreby evidencie všetkých obyvateľov bytu.

Ďalšie z nastavení ktoré si podrobnejšie popíšeme je, karta Miestnosti. Tlačidlo karty sa nachádza pod tlačidlom karty spoluvlastníka, popísanej v predchádzajúcom odstavci. Cez túto kartu je možné zadávať do evidencie miestnosti bytu, s rozdelením na vykurované a nevykurované. Pokiaľ potrebujete vo vyúčtovaní použiť prepočet podľa počtu meračov tepla v byte je potrebné zadať do zoznamu vykurovaných miestností každú miestnosť v ktorej je merač namontovaný. Podľa počtu vykurovaných miestností sa neskôr odvodí počet meračov. Nevykurované miestnosti nemajú vplyv na výpočet vyúčtovania a preto ich nie je potrebné zadávať. Plocha miestností má len informatívny charakter. Celková plocha bytu a Úžitková plocha bytu sa zadáva v ďalšej karte.

Obe plochy (Celkovú a úžitkovú plochu) je možné použiť podľa vlastného uváženia. Sú to dve hodnoty rôznych plôch ktoré je možné zadať a použiť pre nezávislé výpočty pre spracovanie predpisu záloh a poplatkov. Viacej o tom ale bude popísané v ďalších častiach seriálu. Na záver spomeniem ešte poslednú voľbu popisovaného dialógu, zadávanie počiatočného stavu meračov vody bytu. Tieto údaje je možne ale nie nutné zadať v tomto kroku. Podrobnejšie sa budeme venovať zadávaniu spotreby vody v časti popisujúcej denník meračov, v niektorom z ďalších dielov seriálu. Ostatné voľby sú zrejmé z komentára vedľa editovacieho políčka.

Na všetky prípadné nejasnosti alebo otázky rád odpoviem prostredníctvom diskusného fóra, kde môžeme prebrať aj ostatné možnosti zadávania v karte vlastníka, ktoré sa už do článku nevošli.