SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Evidencia spotreby - Teplo na kúrenie

SVB Správca 15.05.2007

V aktuálnej verzii programu (verzia 1.8), sa spotreba tepla pre jednotlive byty (ak bola cena rovnaká počas celého roku) zadáva priamo v sprievodcovi vyúčtovaním. V prípade ale ak sa cena tepla počas roku zmenila je nutné zadať spotrebu vlastníkov zadať ešte pred spustením sprievodcu do formulára o ktorom si povieme viac v tomto článku.

Spôsob zadávania spotreby a nákladov na spotrebu tepla, popísaný v dnešnom článku je možné použiť pri zmene cien tepla počas roku, alebo aj pri zadaní nedelenej spotreby len s jednou cenou za celé obdobie. Rovnako ako v prípade meračov vody musí byť zadané obdobie pre spotrebu rovnaké ako bude obdobie pre vyúčtovanie nákladov.

Dialógové okno na zapísanie spotreby tepla je možné otvoriť cez menu Spotreba -> Kúrenie -> Vyúčtovanie bytu alebo pomocou tlačidla na nástrojovej lište.

V ľavej časti okna sú dve tlačítka, ktoré umožňujú zvoliť či ideme vkladať spotrebu, alebo cenu tepla za príslušné obdobie. Ako prvé je vhodné zadať spotrebu aspoň pre jedného vlastníka. Je to vhodné z dôvodu, aby sme už v momente keď budeme zadávať cenu, mali jasné obdobie pre, pôvodnú cenu tepla a obdobie pre novú cenu. Zadané obdobia sa automaticky ponúkajú pri zadávaní ceny a pokiaľ nie je zapísaná žiadna spotreba tak sa štandardne ponúkne len dátum od 1.1. do 31.12 príslušného roku. Vložené údaje o spotrebe pred vložením ceny je potrebné potvrdiť tlačidlom použiť a až potom sa tieto dátumy prenesú do formulára cien.

Zapísanie spotreby

Spotreba sa zapisuje v jednotkách ako bola zadefinovaná pri tvorbe predpisu záloh a poplatkov (stĺpec MJ). V prípade potreby zmeniť mernú jednotku spotrebovaného tepla sa musí opraviť údaj MJ v predpisoch záloh. Netreba ale zabudnúť, že pokiaľ zmeníme MJ pre teplo na UK pre jeden byt alebo vlastníka, je nutné rovnakú úpravu spraviť pre všetky predpisy. V opačnom prípade, tak ako bude spomenuté aj v ďalších častiach, sprievodca vyúčtovaním nepovolí pokračovať vo vypracovaní vyúčtovania, pokiaľ nebudú MJ zadefinované jednotne pre všetky predpisy.

Spotrebované teplo do tabuľky vložíme jednoducho, po kliknutí na tlačidlo pridať sa do tabuľky vloží riadok a údaje o spotrebe už stačí len zapísať do tabuľky. Náklady za spotrebované teplo sa nezadávajú, ale v prípade ak je nastavená cena pre príslušné obdobie, sa náklady vypočítajú automaticky. Príklad zapísaných údajov o spotrebe pri zmene ceny je na obrázku vyššie.

Vloženie ceny

Vloženie ceny pre jednotlivé obdobia je podobné ako to bolo pri meračoch vody. Po výbere tlačidla "cena" v ľavej časti okna sa zobrazí prázdna tabuľka do ktorej sa zadáva cena pre jednotlivé obdobia. Stlačením tlačidla "Pridať", sa sprístupní tabuľka pre výber obdobia a vloženie ceny.

Dátum platnosti od a do je štandardne od 1.1. do 31.12 príslušného roku. V prípade ak už bola zapísaná spotreba po príslušných obdobiach aspoň jednému vlastníkovi, tak ako možný dátum obdobia pre cenu sú ponúkané aj dátumy podľa zadaného obdobia spotreby. Zapísané údaje je potrebné potvrdiť tlačidlom "Použiť"