SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Evidencia platieb

SVB Správca 08.03.2007

V ďalšej ucelenej sérii článkov sa budeme venovať popisu krokov potrebných k zápisu a evidencii platieb, spôsobu vyrovnania preplatku alebo nedoplatku vyúčtovania nákladov pod. V tomto dieli začneme popisom krokov potrebných na bežnú evidenciu platieb zadávanú ručne, neskôr si popíšeme postup pre automatické načítanie z výpisu z banky.

Minimálne každý mesiac je potrebné vložiť do programu prijaté platby od vlastníkov, ktoré boli pripísané na účet. Samozrejme nič vážne sa nestane pokiaľ sa platby zapisujú aj s meškaním ale takto strácate možnosť aktuálneho prehľadu o zaplatených a nezaplatených predpisoch záloh. Možností ako otvoriť formulár na zapisovanie platieb je niekoľko. Je o možné buď pomocou hlavného menu programu alebo pomocou kontextového menu pri tabuľke s prehľadom v hlavnom okne programu. V menu programu túto voľbu nájdete nasledovne: Financie->Platby->Zapísať platbu. Ďalšia z možností je použiť pravé tlačidlo myšky nad tabuľkou prehľadu platieb v hlavnom okne alebo tiež pomocou tlačidiel na nástrojovej lište. Pre rýchlu prácu s formulárom je dostupná aj klávesová skratka Ctrl+Insert.

Po výbere z menu alebo klávesovej skratke sa zobrazí formulár ako je zobrazený na obrázku. Väčšina možností bude asi pochopiteľná z prvého pohľadu a popisu editovacích políčok, ale niektoré si aspoň stručne popíšeme.

Byt zobrazuje aktuálne číslo vybratého bytu pre zapísanie platby. Toto číslo je možné prepísať a priradiť platbu inému bytu ako bolo zobrazené číslo.
Meno vlastníka pre ktorého sa platba bude evidovať. Keďže na jeden byt môže byť v priebehu roku vedená evidencia aj pre viacej ako jedného vlastníka táto položka umožní upresniť, komu sa má platba pripísať na účet.
Číslo účtu + kód banky je len informatívna položka pre prípadnú kontrolu čísla účtu, alebo tiež je zadať nové číslo účtu do osobných údajov pre vybratého vlastníka
Dátum je dátum kedy bola platba pripísaná na účet v banke. Táto hodnota sa potom používa aj pri výpočte poplatkov z omeškania.
Suma zapisovanej platby. Môže byť kladná aj záporná, podľa toho o aký zápis sa jedná. V prípade vrátenia preplatku sa používa záporná a pri úhrade nedoplatku, platby a pod. sa používa kladná hodnota.
Účel platby určuje ako neskôr program bude pracovať s danou platbou. Význam popisov si vysvetlíme nižšie.
Opakovať dátum, posúvať mesiac... je zaškrtávacia položka, ktorá umožňuje opakovať dátum zadaný predchádzajúcemu vlastníkovi a umožňuje takto pri rovnakých dátumoch urýchliť zápis. Po vložení platby sa prejde automaticky na ďalší mesiac bez zapísanej platby a prepíše sa dátum. Odškrtnutím tejto voľby je popisovaná funkcia zablokovaná.
Zatvárať okno po zápise položky do databáze. Zaškrtávacie políčko na obrázku nie je viditeľné ale nachádza sa pod rozbalenou ponukou s účelom platby.

Výberu účelu platby je potrebné venovať pozornosť. Je to potrebné preto, lebo podľa toho ako sa nastaví účel tak sa bude s platbou neskôr pracovať v programe. Odporúčaný postup je, zadefinovať si používané texty pre platby v nastaveniach spoločenstva a používať len texty ktoré boli takto zadané. Je to aj z dôvodu toho, lebo program použitie platby vyhodnocuje podľa textu a aj rozdiel v popise ako napríklad pridaná medzera za slovo a podobne, identifikuje platbu ako úplne inú. Každá platba ktorej text sa nezhoduje s textom zadefinovaným na špeciálne použitie, sa použije ako platba podľa predpisu záloh.

Pre vyrovnanie vyúčtovania sa musí pri vrátení preplatku použiť text štandardne nastavený ako Vrátenie preplatku a podobne pre nedoplatok Úhrada nedoplatku. Vždy je zobrazený len jeden z popísaných textov, podľa toho či vo vyúčtovaní predchádzajúceho roku bol preplatok alebo nedoplatok. Uvedená funkcia je v činnosti len v prípade, ak ste importovali vyúčtovanie predchádzajúceho roku do aktuálneho súboru spoločenstva. V prípade ak vlastník požaduje ponechať preplatok na účte a použiť ho na úhradu predpisu, je toto potrebné zaznamenať ako platbu so zadaným účelom Preplatok použitý ako platba.